Algemene Ledenvergadering

09:30

oktober 11, 2015

Uitnodiging Ledenvergadering c.q. jaarvergadering

Datum:            Zondag 11 oktober 2015

Aanvangstijd: 09.30 uur

Locatie:           Stadssporthal Bovenzaaltje

Hierbij  nodig ik u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Ik roep daarvoor iedereen op in deze vergadering te verschijnen en daarmee te tonen dat u begaan bent met de lotgevallen van Sittardia.

De toekomst van onze vereniging is een punt van bespreking. Er zullen vergaande besluiten genomen moeten worden op financiële vlak om onze vereniging in stand te houden.

Uw aanwezigheid is dus erg belangrijk.

Diegenen, die onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander, stemgerechtigd lid van de vereniging, schriftelijk machtigen namens hen te stemmen. Deze volmacht moet echter vóór aanvang van de vergadering bij tekening van de presentielijst bij de secretaris worden ingeleverd. Verder kan een stemgerechtigd lid van de vereniging maximaal 2 stemmen bij volmacht uitbrengen.

Hoogachtend namens het bestuur

Kitty Creemers, secretaris

Agenda

Opening

 • Notulen vorige vergadering.
 • Herbenoeming bestuurslid, Conform de rooster van aftreding is dit dhr. Roel Zuylen
 • Woord van de voorzitter.
 • Toekomst van de vereniging
 • Financiële situatie
 • Waarom er een algehele contributie verhoging noodzakelijk is.
 • Afhandeling financiële verantwoording
 • Vaststelling begroting
 • Vaststelling van de contributie.
 • contributieverhoging
 • Terugblik op het verenigingsjaar 2014-2015.
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Sluiting

Onderstaand rooster van aftreding:

Rooster van aftreding:

2015  Roel Zuylen                                      niet herkiesbaar

2016  Gerdemie Wilms

2017  Marlies Renkens

2018  Kitty Creemers

2019  Ronald Houben

2019  Rein Krikke

2019  Vivienne Claessens-Lemmens

 • logofm
  donker_200_200